Viac k téme

Úvod do morfológie

Morfológia slovenského jazyka alebo ak chcete, tvaroslovie, je jedna z mnohých súčastí jazykovedy. Isto si ešte mnohí...